לפרטים נוספים חייגו : 03-9500510Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to Italian Translate to Portuguese Translate to German Translate to Turkish Translate to Japanese Translate to Korean Translate to Russian Translate to Chinese

פינוי דייר / פינוי דיירים / תביעה לפינוי מושכר

השכרתם את דירתכם לדייר הנראה לכם הוגן והגון. לימים הדייר מפר את הסכם השכירות וממאן לצאת מהדירה השכורה. כיצד תפעלו? האם מותר לכם להפעיל כוח סביר על מנת להוציאו מהדירה? האם בית המשפט יענה לסעד המבוקש במהירות? זכיתם בסעד פינוי שוכר מהדירה אך הדייר לא יוצא מהדירה כיצד תפעלו?

שאלות כאלו ואחרות דומות נשאלות על ידי בעלי דירות המנסים לפנות דיירים סוררים. ככלל בשנת 2008 תוקנו סעיפי חוק משלימים בתקנות סדר הדין האזרחי שעניינים פינוי שוכרים מדירות שכורות. תקנות אלו היטיבו עם בעלי דירות שנאלצו לא פעם להיות נתונים לחסדם של השוכרים הסוררים.

נכון להיום ניתן לקבל פס"ד לפינוי דייר תוך חודשיים במסלול מהיר ובמידה והוכח לשביעות רצונו של בית המשפט כי הדייר הסרבן ממאן לצאת את הדירה משיקולים מוטעים. לפי תקנות סדר הדין האזרחי על הדייר הסרבן להגיש את כתב הגנתו תוך 30 ימים מיום הגשת כתב התביעה לפינוי. במידה והגיש הדייר הסרבן כתב הגנה על בית המשפט לקבוע דיון בתביעת הפינוי בתוך 30 ימים מהיום האחרון בו יכול היה הדייר הסרבן להגיש את כתב הגנתו.

חשוב לציין, תביעת הפינוי הינה תביעת לסעד פינוי בלבד ואינה מתעסקת בעניינים כספיים ו/או נזקים להם גרם הדייר הסרבן. במקרה של תביעת פינוי לפי פרק ט"ז (4) לתקנות סדר הדין האזרחי ישנו פיצול סעדים אוטומטי ומכאן שתביעת הפינוי נדונה במהירות וכל תביעה אחרת נזיקית או פיצוי על פי החוזה תידון בהליך חדש ונפרד. לאחר קבלת פסק הדין לפינוי הדייר ובמידה והדייר לא מפנה את הדירה השכורה, אנו נצטרך לפעול במסגרת ההוצאה לפועל למימוש פסה"ד כדלקמן:

 1. הגשת בקשה לביצוע פס"ד בלשכת ההוצאה לפועל.
 2. המצאת הזהרה לדייר בדבר הליכים הננקטים על ידי ראש ההוצאה לפועל.
 3. מועד פינוי שיקבע על ידי רשמי ההוצאה לפועל. גם המקרה זה אנו נתבקש להמציא את תאריך הפינוי לדייר הסרבן.
 4. קביעת מועד פינוי נוסף שיבוצע על ידי בעל תפקיד מטעם לשכת ההוצאה לפועל.
 5. יום הפינוי. ביום הפינוי ועם הגעת בעלי תפקידים מלשכת ההוצאה לפועל יש לתאם הגעת נציג משטרתי לפינוי הדייר וחפציו.
 6. לאחר פינוי הדייר הכוללים בין היתר את מיטלטליו תחזור הדירה לחזקתכם.

להלן לשון החוק:
פרק ט"ז4: תביעה לפינוי מושכר
215ז. (א) תובע רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר אין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליו לפי    פרק זה (להלן – תביעה לפינוי מושכר), וסדרי הדין בעניינה יהיו לפי פרק זה.
(ב) תביעה לפינוי מושכר לפי פרק זה לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה והתובע יהא רשאי לתבוע סעדים נוספים, בשל אותה עילה, בהליך נפרד ובלא צורך בקבלת רשות מאת בית המשפט.
(ג) אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהזכות לתבוע פינוי מושכר בסדר דין מקוצר לפי הוראות פרק ט"ז.

215ח. כתב תביעה לפינוי מושכר יוכתר במילים "תביעה לפינוי מושכר".

215ט. (א) בכתב תביעה לפינוי מושכר יפרט התובע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של התובע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

(ב) בכתב ההגנה יפרט הנתבע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של הנתבע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

215י. (א) התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב התביעה והמסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנה 215ט(א).

(ב) הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב ההגנה והמסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה לפי תקנה 215ט(ב), בתוך מועד שלא יאוחר משלושים ימים מהמועד שהומצא לו כתב התביעה.

215יא. בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה שלא יהיה מאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק.

215יב.(א) הוראות תקנות 214יב עד 214טז יחולו בהתאמה על תובענה לפי פרק זה.
(ב) הוראות אחרות שבתקנות אלה יחולו על תובענה לפי פרק זה, ככל שאינן סותרות הוראות פרק זה ובשינויים המחויבים לפי העניין.

215יג. נתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד, או הודעה לצד שלישי.

כתבה זו לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ולא מהווה כל המלצה לנקיטת פעולה משפטית.

קטגוריה : מאמרים

2 תגובות → “פינוי דייר / פינוי דיירים / תביעה לפינוי מושכר”


 1. ורדה שילה

  מרץ 10, 2013

  אתה צודק אדוני שלא רק שוכר סורר אלא גם אכזר וגזלן ואלים וכל הרע שבעולם טמון בו ממש כה.
  ואתה אדוני עזרת לי שיכולתי לדעת מה זכותי ולפי זה פתחת לי עיניים…אני אישה מבוגרת אמלנה יש לי דירה, בני היה גר בה ולאחר שיצא ממנה, רציתי להשכיר אותה כדי להשלים את הוצאותי השוטפים.

  למזלי הרע! באו זוג נוכלים ועוד בטרם נחתם חוזה, פרצו לדירה ואיימו עלי שלא אפריע להם. כן פתאום אני מפריעה להם שהם פלשו לדירתי. אני מקווה שאוכל לצאת בשלום עם האכזרים האלה כי הם מאימים ומפחידים.

  כל הכבוד לך אדוני שיש לנו אנשים כמוך, יש תקווה.
  ב ב ר כ ה
  וחג כשר ושמח
  לך ולמשפתך
  ממני ורדה שילה אם תרצה לצור קשר איתי טל'0527703484

  להגיב

כתיבת תגובה

שליחה לחבר

שלח אימייל לסוכן